O nas

Stowarzyszenie Łódzka Przestrzeń – Łódzka Inicjatywa na rzecz Kultury Przestrzeni działa od 2010 roku na rzecz dobra wspólnego, głównie na terenie Łodzi (ale również w Warszawie, Zgierzu czy Piotrkowie Trybunalskim) w zakresie poprawy warunków i jakości życia, poprzez wpływ na poprawę parametrów transportu zbiorowego, nowych inwestycji budowlanych, ochronę szeroko rozumianych dóbr kultury, stanowiących elementy krajobrazowo-kulturowe XIX-wiecznej Łodzi, rewitalizację upadłych funkcjonalnie obszarów centralnych miasta oraz edukację i informację w ramach współpracy ze społecznością lokalną. Działania mające na celu powyższe muszą opierać się o ekonomiczne przesłanki wynikające z pojęcia zrównoważonego rozwoju, tj. uwzględniać skutki podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej w postaci kosztów zewnętrznych (kosztów ponoszonych przez wszystkich użytkowników przestrzeni, a nie jedynie inwestorów i w czasie trwania samej inwestycji).

Członkowie Stowarzyszenia to zarówno posiadający rozległą wiedzę o mieście studenci i absolwenci kierunków związanych z celami organizacji, głównie gospodarki przestrzennej i geografii, jak również doświadczeni w aktywizmie miejskim członkowie i założyciele wielu stowarzyszeń, fundacji i ruchów społecznych.

Zgodnie z par. 5 Regulaminu Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń do celów organizacji należą:

  1. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
  2. ochrona środowiska,
  3. wykształcenie kultury przestrzeni Łodzi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, normami demokratycznymi oraz przepisami prawa krajowego i międzynarodowego,
  4. prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w formie naukowej,
  5. utrzymywanie i prowadzenie archiwum (Archiwum Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń) dokumentacji związanej z pkt. 1 – 3 z działalności Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Kultury Przestrzeni „Łódzka Przestrzeń”, której Stowarzyszenie jest kontynuatorem i właścicielem wszystkich jej projektów społecznych oraz posiadaczem dokumentacji w celu umożliwienia udostępniania bogatych zasobów przede wszystkim społeczności lokalnej oraz środowisku akademickiemu.

Zgodnie z par. 6 Regulaminu organizacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki, firmami, grupami społecznymi i poszczególnymi mieszkańcami oraz mediami, urzędami a także mecenasami sztuki i wszelkimi sponsorami,
  2. propagowanie wiedzy o przestrzeni miasta, w tym w szczególności o jego krajobrazie kulturowym, morfologii, zmianach historycznych, procesach degradacji i odnowy, w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w tym ujęciu m.in. architektonicznym, kulturowym, transportowym, prawnym i innych prowadząc szkolenia, np. dla instytucji nauki, kultury, administracji samorządowej, państwowej, firm itd., a także kursy, udzielając wywiadów, biorąc udział w debatach i dyskusjach publicznych i prowadząc działalność publicystyczną i naukową,
  3. uczestniczenie w wydarzeniach dotyczących przestrzeni miasta oraz organizowanie takich wydarzeń,
  4. korzystanie z wszelkich możliwości prawnych, zarówno przepisów obowiązujących jak też promowanie zmian legislacyjnych w prawie krajowym oraz zmian w przepisach prawa lokalnego, w celu reprezentowania interesów związanych z celami regulaminowymi,
  5. monitorowanie i przeciwdziałanie wszelkim próbom nieautoryzowanego podszywania się pod działania i projekty społeczne Stowarzyszenia, w oparciu o narzędzia obowiązującego prawa.

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress