Piotrkowska

Jednym z priorytetów w polityce przestrzennej miasta było zagospodarowanie północnej części ulicy Piotrkowskiej wraz z przyległymi kwartałami. W 2012 Miejska Pracownia Urbanistyczna ogłosiła konkurs „Wielkomiejska Piotrkowska”, którym wzięło udział 21 pracowni architektonicznych. Wygrał projekt autorstwa Zbigniewa Bińczyka, który za priorytet uznał przebijanie kwartałów, tworzenie wewnątrz nich ulic, pasażów i placów, a także tzw. „integratorów”. Integratory kwartałów miałyby łączyć funkcje: parkingów mieszkańców i przyjezdnych, przestrzeni dla wjazdów gospodarczych oraz miejsca lokalizacji infrastruktury obsługującej zabudowę z funkcjami typowo komercyjnymi, ewentualnie pełnić również rolę obiektów użyteczności publicznej. Autor projektu wskazywał również na konieczność budowy tunelu dla tranzytowego ruchu samochodów na trasie WZ i zastąpienie śródmiejskiej części alej Piłsudskiego i Mickiewicza dwiema równoległymi ulicami jednokierunkowymi, przedzielonymi zespołami zabudowy.

W dniach 24 maja – 28 czerwca oraz 6 września – 5 października 2012 odbyły się konsultacje społeczne, który miały formę warsztatów. Nasze Stowarzyszenie bardzo aktywnie włączyło się w proces konsultacyjny, zgłaszając wiele uwag – zarówno członkowie „Łódzkiej Przestrzeni” zgłosili wiele ciekawych pomysłów w trakcie spotkań warsztatowych, następnie samo stowarzyszenie wysłało zbiór uwag, w tym m.in.:

  • likwidacja jezdni wschodniej (kierunek na północ) w ulicy Zachodniej (zbudowanej w latach 60-tych XX wieku),
  • wytyczenie linii zabudowy dla pierzei wschodniej zbliżonej (w miarę uwarunkowania jakie stanowi torowisko tramwajowe z 2008 roku dla inwestycji Łódzki Tramwaj Regionalny) z linią zabudowy zburzonych w latach 60. XX wieku budynków frontowych przy ulicy Zachodniej na odcinku Zielona-Ogrodowa,
  • zapis nakazujący rekonstrukcję brył i elewacji wraz z detalem wg archiwalnych dokumentacji (projektów, szkiców i fotografii) wszystkich zburzonych budynków historycznych na obszarze ujętym przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego nr 93, w tym oficyn, frontów (w pierzejach i narożników), domów, kamienic i fabryk wraz z dominantami kominowymi (niezależnie od nadanej im nowej funkcji); jeśli odbudowa budynków historycznych dotyczy przestrzeni utworzonych dotychczas pasaży połączonych z ulicą Piotrkowską (np. Rubinsteina, Schillera) nakaz obliguje jedynie do inwestycji budowlanej w zakresie budynków frontowych (przeważnie były to niskie domy tkackie, rzemieślnicze) w celu zachowania funkcji pasażu,
  • zakaz termomodernizacji zewnętrznej przy użyciu płyt styropianowych na wszystkich elewacjach wszystkich budynków objętych zapisami planu miejscowego, zarówno oficyn jak i frontów,
  • objęcie w zapisach planu ochroną konserwatorską jako zabytków wszystkich budynków znajdujących się na terenie objętym planem miejscowym nr 93,
  • bezwzględne ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 21 metrów,
  • zakaz budowy nowych ulic i wprowadzania ruchu przelotowego (międzyulicznego) dla transportu kołowego do wnętrz kwartałów, dopuszczone jedynie pasaże pieszo-rowerowe wytyczone w sposób bezwzględnie nie naruszający zabudowy historycznej,
  • zakaz usuwania drzew z przestrzeni ulicznej bez potrzeby, nakaz bezzwłocznych nasadzeń po uzasadnionych wycinkach drzew oraz nowe nasadzenia drzew wzdłuż ulic wielkością i formą korony nie uniemożliwiające widoku na fasady kamienic,
  • uwzględnienie stacji Łódź-Centrum pod skrzyżowaniem ulic Zielona, Zachodnia i Kościuszki w linii ul. Piotrkowska – ul. Wólczańska.
Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress